Wyrok sądu w Norymberdze ustanowił 10 zasad, na które lekarze muszą się zgodzić w ramach przeprowadzania eksperymentów na ludziach w nowym kodeksie, który jest obecnie akceptowany na całym świecie.Wyrok ten ustanowił nowy standard etycznych zachowań medycznych w okresie po II wojnie światowej odnośnie praw człowieka. Wśród innych wymagań dokument ten wymienia wymóg świadomej i dobrowolnej zgody człowieka biorącego udział w eksperymencie. Zasada świadomej i dobrowolnej zgody chroni prawo jednostki do kontrolowania swojego własnego ciała.

Zasady te sformułowane są w następujący sposób:

1. Absolutnie koniecznym składnikiem wszelkich eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach jest niewymuszona zgoda na ich przeprowadzenie wyrażona przez osobę, która ma być im poddana.

Oznacza to, że osoba na której prowadzony będzie eksperyment musi posiadać pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, mieć pełną władzę w podejmowaniu takiej decyzji bez jakiejkolwiek interwencji w formie przemocy, przekupstwa, wprowadzenia w błąd, przymusu, fałszywej obietnicy lub jakiejkolwiek innej formy ograniczania oraz wymuszania takiej decyzji; osoba ta powinna posiadać wiedzę i zrozumienie znaczenia eksperymentu w takim stopniu, aby móc świadomie podjąć decyzję o swoim uczestnictwie w eksperymencie…

Źródło: Kodeks Norymberski a szczepienia – Świadoma i dobrowolna zgoda